ساخت سوله های خرپایی :

ساخت و نصب سوله های خرپایی شکل در دهانه های بزرگ :

برخی از پروژه ها به خاطر داشتن دهانه های بزرگ و در مواقعی که به دلیلی کاربری سازه امکان استفاده از ستون وسط میسر نباشد ، می توان از سازه های با رفتر خرپایی استفاده کرد .

 

  ساخت سازه های خرپایی : 


ساخت سازه های ترکیبی خرپایی :

سازه های ترکیبی به این صورت طراحی و تولید می شود که ستون به صورت تیر و ورق ساخته می شود و رفتر یا تیر های اصلی سقف از خرپا استفاده می شود.

ساخت پل های خرپایی :

ساخت و نصب پل های خرپایی ماشین رو و پل های عابر پیاده رو بزرگ

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

سازه خرپایی

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

reysoleh.com-project-8-800-800-1

خدمات ما

کلیک کنید