ساخت مخازن فلزی : 

ساخت مخزن فلزی هوایی :
ساخت مخازن فلزی کروی نفت ، مخازن آب و مخازن تحت فشاردر ظرفیت های مختلف


ساخت مخزن فلزی هوایی :
ساخت و نصب مخازن فلزی هوایی آب و …


ساخت مخزن فلزی زیر زمینی :
ساخت و نصب مخازن فلزی زیر زمینی از قبیل : مخزن جایگاه سوخت، مخازن زیرزمینی نفت ، مخزن گازوئیل ، مخازن زیرزمینی زباله و مخزن آب و…

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

Reysoleh.com-21-Oil-tanker

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

reysoleh.com-project-8-800-800-1

خدمات ما

کلیک کنید