شرکت ری سوله
مراحل طراحی اسکلت بتنی: مرحله اول: کنترل و بررسی نقشه های معماری مرحله دوم: بررسی گزارش آزمایشگاه خاک مرحله سوم: طراحی سازه بتنی با نرم افزار ETABS توسط مهندس محاسب سازه که پروانه طراحی سازه از سازمان نظام مهندسی داشته باشد و تهیه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی سازه بتنی توسط مهندس طراح سازه بتنی.
مراحل اجرای سازه بتنی:
مرحله اول: انتخاب شرکت مهندسی ساختمانی با تجربه جهت اجرای اسکلت بتنی مرحله دوم: آرماتوربندی ستون ها مرحله سوم: قالب بندی ستون ها با قالب فلزی  مرحله چهارم: اجرای بتن ریزی واستفاده از ویبراتور برای خروج هوای اضافی از بتن مرحله پنجم: بازکردن قالب و عمل آوری بتن ستون ها با آب مرحله ششم: آرماتور بندی تیرها مرحله هشتم: قالب بندی تیرها مرحله نهم: اجرای بتن ریزی تیرها واستفاده از ویبراتور مرحله دهم: بازکردن قالب و عمل آوری بتن تیرها با آب مرحله یازدم: اجرای آرماتور حرارتی سقف و اجرای بتن سقف مرحله دوازدهم: بازکردن قالب سقف و در نهایت اتمام کار سازه بتنی.

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

اسکلت بتنی

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

فونداسیون

خدمات ما

کلیک کنید