شرکت ری سوله
مراحل طراحی فونداسیون (پی) سوله: مرحله اول: آزمایش خاک محل پروژه بر اساس گزارش آزمایشگاه خاک، طراح تشخیص میدهد که تنش خاک، طبق آیین نامه را چه عددی در نظر بگیرد. نوع خاک و میزان تراکم و رطوبت آن در تعیین شکل، ابعاد پی ها و شناژها ودیگر اجزای فونداسیون تاثیر گذاراست، مرحله دوم: طراحی فونداسیون(پی) با نرم افزار SAFE در انواع: منفرد، نواری و گسترده با توجه به وضعیت خاک و سازه توسط مهندس محاسب سازه که پروانه طراحی سازه از سازمان نظام مهندسی داشته باشد.
مراحل اجرای فونداسیون سوله: مرحله اول: انتخاب شرکت مهندسی ساختمانی با تجربه جهت اجرای فونداسیون مرحله دوم:نقشه برداری از زمین پروژه  مرحله سوم: خاکبرداری یا تسطیح زمین  مرحله چهارم: اجرای بتن مگر،قالب بندی و آرماتوربندی مرحله پنجم: نصب انکربولت ها و نصب بیس پلیت ها و کنترل آنها توسط نقشه بردار مرحله ششم: بتن ریزی و برداشت نمونه بتن جهت آزمایشگاه بتن مرحله هفتم: بعد از خشک شدن بتن، آب پاشی بر روی بتن تا رسیدن به مقاوت ایده آل و در نهایت اتمام اجرای فونداسیون.

telephone-3-800-800

تماس با ما

کلیک کنید

فونداسیون

تصاویر پروژه ها

کلیک کنید

فونداسیون

خدمات ما

کلیک کنید